วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

ของแตงบานที่ไมเปนมงคล

1.    งู ไมควรนํามาแตงบาน เพราะงูเปนสัญลักษณของ
ความอาฆาตซึ่งสงผลใหหมกมุนอยูกับอารมณ
โกรธ และยังเปนเครื่องหมายของตัณหาราคะคนใน
บานจะฝกใฝแตเรื่องโลกีย

2.    นาฬิกาทราย จะมีผลทําใหคนในบานตองเหนื่อย
กับภารกิจใด ๆ  ก็ตามที่ตองทําอยางรีบเรงจนไมมี
เวลาพักผอนอยางสุขสบายเลย

3.    หมี  เปนสัตวนารักแตจะทําใหคนในบานพลาดทา
เสียทีผูอื่นเพราะไมทันคน

4.    มาลาย     ถานํามาแตงบานคนในบานจะมีแตเรื่อง
แตกแยกกัน  ไมมีโชคลาภเขาสูบานาน

5.    จระเข     เปนสัญลักษณของความเจาเลหเพทุบาย
จะทําใหอับโชค  และมีคนคอยคิดมุงรายตอคุณและ
คนในครอบครัว

6.    หนู    ความหมายไมเปนมงคล จะทําใหถูกหักหลัง
หรือถูกเอาเปรียบ

7.    แมว หมายถึงแมวที่ไรชีวิต    ถานํามาแตงบานจะ
กอใหเกิดการหลอกลวงจากคนนอก   มาฉกฉวย
โอกาสหาผลประโยชน

1 ความคิดเห็น: